Гаранция

1. Обхват на гаранцията

Гаранцията, предоставяна от АВТОГУМИ.бг, покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали в следствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

2. Срок на гаранцията

24 (двадесет и четири) месеца от датата на закупуването или до износване на протектора (TWI) настъпило преди изтичане на срока на гаранцията.

Гума, която е едностранно, частично или напълно износена до стойността на протектора (TWI) се счита за негодна за употреба и не подлежи на гаранция.

Гаранция не се предоставя за гуми над 5 години от датата на производство и ДЕМО гуми.

3. Гаранцията не покрива

Гуми които са били поправяни, регенерирани, с допълнително нарязан протектор или вулканизирани както и щети и повреди, възникнали поради:

 • неправилен монтаж/демонтаж на гумата
 • неправилно съхранение и експлоатация, включително, но не само:
  • недостатъчно напомпване или пренапомпване;
  • натоварване, несъответстващо на товарния индекс, отбелязан на гумата;
  • експлоатация със скорост, несъответстваща на скоростния индекс на гумата;
  • системни резки потегляния с превъртане и/или резки спирания с блокиране на гумите и др.;
 • неизправност в ходовата част на автомобила (основна причина за неравномерно износване, изкривяване на цялостната конструкция на гумата и др.);
 • неравност на пътната настилка (удари в дупки, бордюри и др., както и образувалите се в следствие на тях балони в гумата);
 • механично въздействие на остър предмет;
 • въздействие на органичен разтворител (бензин, нафта, масло и др.) при извършен ремонт;
 • е установен опит за отстраняване на дефект от неупълномoщени за целта лица;
 • причини за повредата са природни бедствия;

Ако настъпилите повреди са в резултат на неправилна употреба и при използване на гумата по начин, неадекватен за предназначението, следва да съобразите и това, че при такава употреба се повишава рискът за безопасността и сигурността на транспортните средства, респективно на лицата, вещите и превозните средства, намиращи се в близост.

4. Рекламация и обезщетение

За да предявите рекламация е необходимо да се свържете с нас на тел. 0700 30 120 и/или имейл office@avtogumi.bg.
При представяне на гумата за рекламация, купувачът е длъжен да представи документи, издадени от АВТОГУМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, удостоверяващи покупката на гумата и гаранционна карта.
Срокът за предоставяне на становище по рекламацията е 30 дни за физически лица и 90 дни за юридически лица.
В случай на оспорване на експертното становище на специалиста на продавача, за последно и неоспоримо ще се счита становището на експерта по качество и технологични процеси на производителя.

5. Извлечение от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Независимо от обявената търговска гаранция и условията в нея, продавачът носи отговорност за липсата на несъответствие на стоката с договора за продажба. При несъответствие на стоката потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него, съгласно Раздел III „ Средства за защита на потребителите. Право на регресен иск“ от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Търговската гаранция не засяга тези правни средства на потребител.

Информация за потребителя от ЗПЦСЦУПС:
Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

 • да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;
 • да получи пропорционално намаляване на цената;
 • да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 • стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 • значимостта на несъответствието, и
 • възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

 • продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
 • появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;
 • несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
 • продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.
(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.
(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.
(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.
(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.
(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.
(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.
(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

За неупоменати по-горе правни норми действат разпоредбите на ЗЗП и ЗПЦСЦУПС.

ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/