Гаранция

1. Обхват на гаранцията

Гаранцията, предоставяна от АВТОГУМИ.бг, покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали в следствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

2. Срок на гаранцията

24 (двадесет и четири) месеца от датата на закупуването или до износване на протектора (TWI) настъпило преди изтичане на срока на гаранцията.

Гума, която е едностранно, частично или напълно износена до стойността на протектора (TWI) се счита за негодна за употреба и не подлежи на гаранция.

Гаранция не се предоставя за гуми над 5 години от датата на производство и ДЕМО гуми.

3. Гаранцията не покрива

Гуми които са били поправяни, регенерирани, с допълнително нарязан протектор или вулканизирани както и щети и повреди, възникнали поради:

 • неправилен монтаж/демонтаж на гумата
 • неправилно съхранение и експлоатация, включително, но не само:
  • недостатъчно напомпване или пренапомпване;
  • натоварване, несъответстващо на товарния индекс, отбелязан на гумата;
  • експлоатация със скорост, несъответстваща на скоростния индекс на гумата;
  • системни резки потегляния с превъртане и/или резки спирания с блокиране на гумите и др.;
 • неизправност в ходовата част на автомобила (основна причина за неравномерно износване, изкривяване на цялостната конструкция на гумата и др.);
 • неравност на пътната настилка (удари в дупки, бордюри и др., както и образувалите се в следствие на тях балони в гумата);
 • механично въздействие на остър предмет;
 • въздействие на органичен разтворител (бензин, нафта, масло и др.) при извършен ремонт;
 • е установен опит за отстраняване на дефект от неупълномoщени за целта лица;
 • причини за повредата са природни бедствия;

Ако настъпилите повреди са в резултат на неправилна употреба и при използване на гумата по начин, неадекватен за предназначението, следва да съобразите и това, че при такава употреба се повишава рискът за безопасността и сигурността на транспортните средства, респективно на лицата, вещите и превозните средства, намиращи се в близост.

4. Рекламация и обезщетение

За да предявите рекламация е необходимо да се свържете с нас на тел. 0700 30 120 и/или имейл office@avtogumi.bg.
При представяне на гумата за рекламация, купувачът е длъжен да представи документи, издадени от АВТОГУМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, удостоверяващи покупката на гумата и гаранционна карта.
Срокът за предоставяне на становище по рекламацията е 30 дни за физически лица и 90 дни за юридически лица.
В случай на оспорване на експертното становище на специалиста на продавача, за последно и неоспоримо ще се счита становището на експерта по качество и технологични процеси на производителя.

5. Допълнителни разпоредби съгласно ЗЗП

Потребителят има право да предяви рекламация, независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяна й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Съгласно закона, даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които, в сравнение с другия начин на обезщетяване, са неразумни, като се вземат предвид:

 • Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 • Значимостта на несъответствието;
 • Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него;

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът ще я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребитерската стока в съответствие с договора за продажба ще се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от потребителя.

След изтичането на този едномесечен срок, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените, вследствие на несъответствието, вреди.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по посочения по- горе ред, той има право на избор между една от следните възможности:

 • Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 • Намаляване на цената;

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато продавачът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Съгласно чл. 114 ал. 3 от ЗЗП, търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока, който срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребилеската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск различен от срока за предявяване на рекламация.

За неупоменати по горе правни норми действат разпоредбите на ЗЗП.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/